MS 01 : Nguyễn Thị Huyền MS 29 : Phạm Thị Hiền MS 15 : Huỳnh Thị Nguyên MS 14 : Phạm Thị Hà
       
       
MS 31 : Chu Khánh Linh MS 19 : Nguyễn Thị Hải Ninh MS 32 : Nguyễn Thị Quỳnh Chi MS 07 : Nguyễn Thị Lan Hương
       
       
MS 10 : Nguyễn Thị Phương Dung MS 06 : Đinh Vân Anh